Joogivesi

Joogivesi


Peetri tegevuspiirkonnas saadakse joogivesi suures osas Ülemiste järvest (pinnavesi).

Pirita jõe ja Vaida tegevuspiirkonnas on vesi saadud puurkaevudest (kokku 16 töötavat puurkaevu ja 7 veetöötlusjaama Pirita jõe piirkonnas).
 

JOOGIVEE ANALÜÜSID

Pirita jõe tegevuspiirkonna joogivee näitajatega saate tutvuda siin
Vaida tegevuspiirkonna joogivee näitajatega saate tutvuda siin
Peetri tegevuspiirkonna joogivee näitajatega saate tutvuda siin
  
Joogivee punaka tooni põhjendust võite lugeda siit

 

JOOGIVEE KAREDUS

Vee karedust põhjustavad vees lahustunud kaltsiumi ja magneesiumi soolad. Vett liigitatakse kareduse väärtusest sõltuvalt järgmiselt:

Pehme                         0...0,5 mmol/l
Mõõdukalt pehme     0,5...1 mmol/l
Nõrgalt kare               1...1,5 mmol/l
Mõõdukalt kare         1,5...2 mmol/l
Kare                                2...3 mmol/l
Väga kare                         > 3 mmol/l

Erinevate vee kareduse mõõtühikute teisendused:

Ühik mg/l Ca mg-ekv/l mmol/l °DH (GER) °Clark (UK) F kraad (FRA) ppm (USA)
1 mg/l Ca 1 0,05 0,25 0,14 0,175 0,25 2,5
1 mg-ekv/l 20 1 0,5 2,8 3,5 5 50
1 mmol/l 40 2 1 5,61 7,02 10 100
1 °DH (GER) 7,14 0,357 0,178 1 1,25 1,78 17,8
1 °Clark (UK) 5,72 0,286 0,143 0,80 1 1,43 14,3
1 F kraad (FRA) 4 0,2 0,1 0,56 0,70 1 10
1 ppm (USA) 0,4 0,02 0,01 0,056 0,070 0,1 1PÕHJAVEE KVALITEET

Põhja – Eesti põhjavesi sisaldab (Kambrium–Vendi kihis) looduslikke radionukliide, mis on iseloomulik põhjaranniku piirkonnale. Nimetatud põhjavesi paikneb sügavamates kivimikihtides ja pärineb muistsetest aegadest.

AS ELVESO teeninduspiirkonna puurkaevud, mis sisaldavad radionukliide on järgmised:

- Betooni puurkaev, Jüri alevikus
- Pargi puurkaev (reservis), Jüri alevikus
- Patika puurkaev, Patika külas
      

           
Efektiivdoos Betooni veetöötlusjaamas on 30.11.2020 mõõdistuste alusel 0,406 mSv/a.

Betooni veetöötlusjaam teenindab Jüri Kiriku piirkonda (Jüri Tervisekeskusest Kiriku poole).

Teistes AS ELVESO hallata olevates puurkaevudes radionukliide ei esine.

Riskihindamise järgi on Kambrium-Vendi puurkaevude vee radionukliidide sisaldusest tulenev juhusliku iseloomuga tervisekahjustus vähetõenäoline. Samas, ettevaatuse mõttes soovitab Terviseamet nendes piirkondades kasutada imikute toidusegude valmistamisel pudelivett.  Kiirgusohutuse hindamise ning optimeerimise mudelitega tehtud arvestuste kohaselt võib vee tarbimisest saadava kõige kõrgema efektiivdoosi (0,6 mSv/a) korral teoreetiliselt eluaja jooksul haigestuda umbes neli inimest 100 000 elaniku kohta. Samas kui suitsetajatest haigestub eluaja jooksul kopsuvähki üks inimene kaheksast ja liiklusõnnetustes saab Eestis vigastusi kuni 2000 inimest aastas.

Efektiivdoosi hindamise aluseks on joogivee tarbimine vähemalt 2 liitrit ööpäevas, so 730 liitrit aastas, ühe inimese kohta. Kui reaalne tarbimine on väiksem, on väiksem ka arvestatav kiirgusdoos.

Rohkem teavet radionukliidide mõjust inimese tervisele on võimalik leida
Terviseameti kodulehelt.

Keskkonnaameti 
Kliima- ja kiirgusosakonna kiirgusseire büroo "Jüri aleviku Betooni puurkaevu nr 754 joogivee radionukliidide sisaldusest tarbijate tervisele tuleneva mõju hinnanguga" saate tutvuda siin.

 

Keskkonnaameti Kiirgusosakonna kiirgusseire büroo " Patika küla Kuremäe puurkaevu nr 176 joogivee radionukliidide sisaldusest tarbijate tervisele tuleneva mõju hinnang" saate tutvuda siin.

 

INFO SEISVAST VEEST PÕHJUSTATUD TERVISERISKIDE VÄLTIMISEKS

Mikroorganismide arvukust joogivees mõjutavad nii torustikus oleva vee temperatuur kui ka vee kasutamine – suvel hakkavad mikroorganismid vähese veetarbimise tulemusel kiiremini kasvama kui talvel. Kui veetarbimisse tekib paus, jääb vesi torustikus seisma. Seisev vesi tekitab bakteritele soodsa kasvukeskkonna ning seetõttu moodustub majapidamisse paigaldatud filtrile biokile, kus võivad hakata arenema muuhulgas tervisele ohtlikud bakterid. Veekvaliteedi halvenemise võib tingida ka vana filtrielement. Seetõttu on oluline, kui veetarbimist pole mõningate päevade jooksul toimunud, lasta esmalt veel kraanist voolata. Eriti oluline on seda teha suvisel ajal. Samuti on vajalik jälgida, et veefiltri filterelement saaks regulaarselt vahetatud.