Tarbimislepingu sõlmimine

Tarbimislepingu sõlmimine


Teenuslepingu sõlmimiseks palume täita Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse müügilepingu taotlus

Taotlust on võimalik täita ka paberil meie  klienditeeninduses.

Teenuslepingu sõlmime kinnistu omaniku või valdajaga
Teenusleping sõlmitakse hoonestusõiguse alusel maakasutaja või ehitise kui vallasasja omaniku või valdajaga, kelle kinnistu veevärk või kanalisatsioon on ühendatud AS ELVESO kuuluva ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni torustikega.
Kui kinnisasi on kaasomandis on teenuslepingu sõlmimiseks vajalik kinnistu kaasomanike volikiri

Teenuslepingu sõlmimine korteriomanditeks jaotatud kinnisomandi puhul
Korteriomanikeks jaotatud kinnisomandi puhul sõlmitakse teenusleping korteriühistuga. Kui korteriühistule pole juhatust valitud, juhivad ja esindavad korteriomanikud korteriühistut ühiselt.
Teenuslepingu sõlmimise taotlus esitatakse korteriühistu nimele.
Korteriomanike vahetuse korral korteriühistu nimel olevat teenuslepingut ümber ei vormistata.