Hinnad

Hinnad

AS ELVESO Pirita Jõe, Vaida, Peetri ja Patika tegevuspiirkonna veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse ning                      OÜ Kalde Vesi osutatava teenuse hinnad alates 01.11.2022 

21.09.2022 otsusega nr 9-3/2022-029 kooskõlastas Konkurentsiamet AS ELVESO poolt esitatud taotluse alusel uued veeteenuste hinnad.

Alates 01.11.2022 kehtivad AS ELVESO klientidele järgnevad veeteenuste hinnad.

Pirita Jõe, Vaida ja Peetri tegevuspiirkond 
  Hind km-ta (€/m3) Hind km-ga (€/m3)
KODUKLIENDID    
tasu võetud vee eest füüsilistele isikutele  1,26 1,54
tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilistele isikutele  1,99 2,43
1 m3 hind kokku 3,25 3,97
     
ÄRIKLIENDID    
tasu võetud vee eest juriidilistele isikutele 1,82 2,22
tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilistele isikutele  2,75 3,36
1 m3 hind kokku 4,57 5,58

Patika tegevuspiirkond
   Hind km-ta (€/m3) Hind km-ga (€/m3)
KÕIK KLIENDID    
tasu võetud vee eest  1,44 1,76
tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 2,23 2,72
1 m3 hind kokku 3,67 4,48

Hind teisele vee-ettevõttele - OÜ Kalde Vesi 
  Hind km-ta (€/m3)  Hind km-ga (€/m3)
tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 1,93 2,35


Selgitus veeteenuse hinna kujunemise kohta

Veeteenuse hind sisaldab tasu vee- ja kanalisatsiooniteenuse eest. Veeteenuse hind kujuneb teenuse osutamiseks vajalike kulude alusel, milleks võivad olla põhjendatud tegevuskulu, investeeringud olemasolevate ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide jätkusuutlikkuse tagamiseks, keskkonnanõuete, kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmise kulud ning kapitalikulu. Lisaks sisaldub hinnas vee-ettevõtja põhjendatud tulukus. Üks hinda mõjutav tegur on ka müügimaht, mis omakorda sõltub tarbijate poolt tarbitava teenuse mahust. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenuse hinda kontrollib ja kooskõlastab Konkurentsiamet.

Hinnad alates 01.11.2022

Hinnatõus on tingitud alates 01.10.2022 kehtima hakkavatest AS Tallinna Vesi uutest teenuse hindadest lähivaldade vee-ettevõtetele, püsivalt kõrgest elektrihinnast ja seadusega määratud vee-ettevõtjate järelevalvetasust. Alates eelmisest veeteenuse hinna kehtestamisest (01.06.2020) on elektrienergia kulukomponendi osakaal meie tootmiskuludest suurenenud rohkem kui kaks korda ning seni kehtinud teenuse hinnad ei kata enam põhjendatud tegevuskulusid, mille hulka kuuluvad ka kallinenud AS Tallinna Vesi teenuste kulud.