Jüri aleviku reoveepuhasti ja Rahula MÜ ÜVK-võrgu rekonstrueerimine

Jüri aleviku reoveepuhasti ja Rahula MÜ ÜVK-võrgu rekonstrueerimine

21.10.2019 tegi SA KIK Taotluse rahuldamise otsuse, mille alusel kaasrahastab Ühtekuuluvusfondist projekti „Rae valla Kopli küla Rahula maaüksuse vee- ja kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine ja rajamine  ning Jüri aleviku reoveepuhasti rekonstrueerimine“ Projekti nr 2014-2020.7.01.19-2504.

Projekti eeldatav kogumaksumus on 734 205 eurot, millest Jüri reoveepuhasti rekonstrueerimise osa on  455 345 eurot ja Rahula maaüksuse vk projekti osa on  278 860 eurot. KIK toetab Projekti kokku 477 233,25 euroga.

Projekt koosneb kahest etapist:

I etapp: Jüri aleviku reoveepuhasti rekonstrueerimine.

I etapi eesmärgiks on  Jüri reoveepuhasti tehnohoone (võrehoone) ja aeratsiooni mahuti rekonstrueerimine.  Jüri reoveepuhastis asub vananenud mehhaanilise puhastuse tehnohoone, milles asub võreseade. Olemasolevas tehnohoones puudub liivaeralduse võimalus. Bioloogilise puhastusetapi raudbetoonmahutid on õhk-vesi piiripinnal ja veepealses osas amortiseerunud. Projekti käigus on planeeritud rajada uus piisava suurusega mehhaanilise puhastuse tehnohoone, millesse paigaldatakse võreseade ja liivapüünis. Liivapüünise lisamine on vajalik selleks, et liiv ei jõuaks aerotankidesse. Liiv aerotankides pärsib aeratsiooni tööd ning nõuab tihedat aerotankide puhastamist. Lahendatakse ka fosforiärastuse kemikaali hoiustamine ning paigaldatakse uued kemikaali dosaatorpumbad. Aeratsioonimahutil rekonstrueeritakse seinad ja põrandad samuti kattepaneelid ning vahetatakse aeraatorelemendid. Rekonstrueerimistöid teostamata halveneb Reoveepuhasti olukord pidevalt. Selleks, et ka edaspidi oleks võimalik puhasti normaalne töö ja väljuv heitvesi vastaks ette antud nõuetele on puhasti rekonstrueerimine hädavajalik.

II etapp: Kopli küla Rahula maaüksuse vee- ja kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine ja rajamine

II etapi  eesmärgiks on  Kopli küla Ilumetsa ja  Kivikalme teele, Kivikalme põiki ja Ilumetsa lingi tänavatele ehitada ühiskanalisatsioon ja rekonstrueerida ühisveevärk. Kokku ehitatakse 1332 meetrit ühiskanalisatsiooni, ning rekonstrueeritakse 1444 m ühisveevärki. Ühiskanalisatsiooni ehitus annab võimaluse 47-l kinnistul liituda ühiskanalisatsiooniga ning  ühisveevärgi rekonstrueerimisega lahendatakse muuhulgas ka piirkonna tulekustutusvesi hüdrantide baasil.

Kogu Projekti elluviimine parandab keskkonna seisundit.